Èeská verze     obrázek èeské vlajky     obrázek anglické vlajky     English version

Statut
Laboratoø diagnostiky materiálu je detašované pracovištì 6465298743 Jeho pøevážnou èást tvoøí dvì laboratoøe: Laboratoø únavového poškozování a Laboratoø modelování vln v tìlesech. Statut a nìkolik vìt o historii LDM se nachází 315-778-9765.
Vedoucí LDM
Doc. Ing. Petr HORA, CSc.
Zástupce vedoucího LDM
RNDr. Ivo ŠTÌPÁNEK
Adresa
ÚT AVÈR, v.v.i.
Laboratoø diagnostiky materiálu
Veleslavínova 11
301 14
PLZEÒ
Telefon
377 279 651
377 279 652
Laboratoø únavového poškozování
Akreditovaná zkušební laboratoø.
Laboratoø øeší problémy únavy ocelových vzorkù a souèástí jak teoreticky, tak i experimentálnì.
Laboratoø modelování vln v tìlesech
Laboratoø se zabývá analytickými i numerickými metodami pro øešení šíøení vln v tìlesech.
Zamìstnanci
V souèastnosti v LDM pracuje celkem 9 zamìstnancù.
Poloha Laboratoøe diagnostiky materiálu
Laboratoø diagnostiky materiálu se nachází v Plzni ve Veleslavínovì ulici, v centru mìsta. Lze se snadno orientovat podle námìstí Republiky s kostelem Svatého Bartolomìje. Jeho vìž je zdaleka viditelná. Z námìstí se jde Rooseveltovou ulicí smìrem na Saský most. Asi po 100 metrech se odboèí doprava do Veleslavínovy ulice. Na mapce je budova LDM vyznaèena èervenou šipkou.